CAŁOROCZNY KONKURS ŚWIETLICOWY

"WZOROWY ŚWIETLIK"

 

 

1. Konkurs Wzorowy Świetlik jest konkursem całorocznym.

2. Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej.

3. Celem konkursu jest:

 • kształtowanie u dzieci właściwej postawy społecznej i moralnej,

 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w świetlicy szkolnej,

 • wdrażanie do samodzielnej i zorganizowanej pracy związanej z odrabianiem zadań domowych,

 • mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych.

4. Przedmiotem konkursu jest ocena zachowania i postawy dziecka wg następujących kryteriów:

 

W Z O R O W Y  Ś W I E T L I K

 • Bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych: zajęciach tematycznych, zajęciach plastyczno – technicznych oraz grach i zabawach.

 • Chętnie odrabia zadaną pracę domową.

 • Zawsze sprząta po sobie, dba o porządek wokół siebie.

 • Pomaga w sprzątaniu świetlicy.

 • Kulturalnie spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu.

 • Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.

 • Szanuje gry i zabawki oraz sprzęt sportowy.

 • Chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach.

 • Nie bije i nie obraża innych.

 • Nie kłamie.

 • Nie używa wulgarnego słownictwa.

 • Nie biega po świetlicy i nie hałasuje.

 • Reaguje na prośby i polecenia wychowawców.

 • Wychodzi ze świetlicy tylko po uzgodnieniu z wychowawcą. 

 5. Pod koniec każdego tygodnia zostaje wyłoniony Wzorowy Świetlik, który przez następny

najbliższy tydzień nosi odznakę „Wzorowego Świetlika”.

Dziecko, które otrzyma najwięcej tygodniowych odznaczeń w ciągu roku zostanie Wzorowym Świetlikiem Roku. Zwycięzca otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową, wręczone na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

6. Dodatkowo dzieci mogą otrzymać w ciągu tygodnia następujące odznaczenia:

 

Dobry kolega

 

Dobra koleżanka

 

Dzisiaj byłem niegrzeczny

 

Dzisiaj byłam niegrzeczna

 

Krzykacz

 

Gaduła

 

Bałaganiarz